POZIV NA PROVJERU ZNANJA - usmeno testiranje

 

KLASA: 112-01/20-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-20-70

U Koprivnici, 10.11.2020.

                                                    OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno  vrijeme, NN 118 /2020. od  28.listopada  2020. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane i usmene provjere znanja – testiranja i intervjua

 

Pozivaju se dana 13 .11.2020 . godine (petak)  u  9,00   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  provjeru znanja-usmeno testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto ing.medicinske radiologije na neodređeno i  određeno  vrijeme:

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-

BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

 

1.

Franciska Čanaki

2.

Ivan Božić

3.

Matej Gašparlin

4.

Maja Ljubić

5.

Martina Pour

6.

Andrea Vukančić

 

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za usmeno testiranje i  intervju:

-Skeletna radiografija (Damir Miletić)

            -Radiološka tehnologija u praksi (Zoran Klanfar)

            -Skripta osnove radiologije i zaštita od zračenja (Zoran Brnić, Andrija Hebrang)

            -Magnetna rezonancija (Igor Fučkan)

 

Pozivaju se dana 13 .11.2020 . godine (petak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto radnice spremačice u

Odsjeku za čiščenje i druge pomoćne poslove na neodređeno vrijeme: (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

 

1.

Ljiljana Saboliček

2.

Lidija Prosenjak

3.

Sanjela Vitković

4.

Višnja Vugrinec

5.

Jasmina Štukar

6.

Sanja Trefalt

7.

Gordana Krleža-Celiščak

8.

Kristina Šulj

9.

Štefica Kunić

10.

Emilija Zidar

11.

Dubravka Lujić

12.

Marina Babić

13.

Renata Ivančević

14.

Ksenija Tudić

15.

špoljarić Katarina

16.

Marina Mesar

17.

Marina Horvat

18.

Suzana Rumenjak

19.

Jadranka Patrčević

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

             

  • Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

  • Pravilnik o kućnom redu

(www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)

 

Odmah nakon provedenog testiranja biti će intervju sa kandidatima

 

Pozivaju se dana 16 .11.2020 . godine (ponedjeljak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog prvostupnika/ce fizioterapije na neodređeno  i određeno vrijeme: (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

Andrea Tudić

2.

Josipa Šafar

3.

Luka Ernečić

4.

Kristina Ritoša

5.

Lovro Branović

6.

Martina Grbic

7.

Emilija Bodinovac

8.

Maja Kranjčec

9.

Robert Marković

10.

Ivana Škriljak

11.

Dino Mustač

12.

Kornelija Bolmanac

13.

Sanela Štefić

14.

Gabrijela Sabol

15.

Dino Glavočević

16.

Ela Canjuga

 

VAŽNO:       

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji ( Hrvatska komora fizioterapeuta)

Specijalne teme u fizioterapiji (Irena Klarić,prof)

Statut Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek” Koprivnica

Odmah nakon provedenog testiranja biti će intervju sa kandidatima.

 

S poštovanjem,

               Odsjek za pravne i kadrovske poslove