OBAVIJESTI O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - SVIBANJ 2019.studeni, 2020.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/6

UR.BROJ:2137-15-26-20-01

U Koprivnici, 3.11.2020.g.   

 

                                    OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

 

Medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme       1  izvršitelj/ica                                                                                                                                                                                                   

Uvjeti:

  • završena srednja medicinska škola
  • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
  • najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
  • odobrenje za samostalan rad

 

Njegovatelj/ica  na određeno vrijeme od 60 dana      6 izvršitelja/ice

 Uvjet:                                                                                  

  • osnovna ili srednja škola
  • tečaj za osposobljavanje za njegovatelja/icu

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u presliku:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžba završene srednje škole-preslika (točka 1.)

    - svjedodžba završene škole- osnovne ili srednje -preslika(točka 2.)

    - potvrda o završenom tečaju za njegovatelja/icu- preslika (točka 2)

    - važeće odobrenje za samostalan rad - preslika (licenca -točka 1.)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su upisani 2013.g (točka 1.)

   - elektronički zapis (ili potvrda) HZMO o evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mj. (točke 1.i 2.)

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidat/tkinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu sukladno posebnim propisima.

 

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja  provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja – testiranje, razgovor s kandidatima (intervju).

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

Sadržaj i način provođenja postupka, mjesto i vrijeme provođenja postupka, objavit će se na službenoj web-stranici (www.obkoprivnica.hr).

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

 

                                                                     Ravnatelj:

                                           Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                   subspecijalist intenzivne medicine