OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - travanj, 2017.

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-21

UR.BROJ:2137-15-26-17-01

U Koprivnici, 14.04.2017.g.

                                               

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

  

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

  

1.   Prvostupnik medicinsko- laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme    -1 izvršitelj-ica

     

    Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-       završen stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

-       položen stručni ispit

-       odobrenje za samostalan rad (licenca)

-       najmanje godinu dana radnog iskustva

   

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma stručnog studija (preslika)

    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)

    - odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom  random stažu ne starija od mjesec dana. 

 

 

2. Nosač na određeno vrijeme                                                                            - 1 izvršitelj

 

     Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-       završena osnovna škola

   

Ponudi treba priložiti

    - zamolba

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - svjedodžba o zavšenom osnovnoškolskom  obrazovanju

    - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom random stažu ne starija od mjesec dana. 

 

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

 

Ako se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 35. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćeni tekst) da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 35. stavku 5. navedenog Zakona.

 

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

 

Poželjno je da kandidati  dostave elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

 

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj, provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja - testiranje

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

- razgovor s kandidatima (intervju).

O sadržaj i načinu provođenja postupka, mjestu i vremenu provođenja postupka, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

 

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”. Ukoliko se za neko od raspisanih radnih mjesta ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja tog radnog mjesta.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

 

 

                                                                               Ravnatelj:

                                                      Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                           reanimatologije i intenzivnog liječenja