OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - listopad, 2020.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/20-01/5

UR.BROJ:2137-15-26-20-01

U Koprivnici, 22.10.2020.g. 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

                                                                         NATJEČAJ

 

 • Doktor medicine u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu,                     - 1 izvršitelj/ica

          na određeno vrijeme          

            Uvjet:

 • diplomski studij medicine
 • stručni ispit, osim za one koji su upisani 2013 g.
 • odobrenje za samostalan rad

 

 • Stručni provostupnik/ica fizioterapije na neodređeno vrijeme,                      -2 izvršitelja/ice

          uz probni rad od 3 mj.

         Uvjet:

 • završen stručni studij fizioterapije
 • položen stručni ispit
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

 

 • Stručni provostupnik/ica fizioterapije na određeno vrijeme                             -1 izvršitelja/ice

        Uvjet:

 • završen stručni studij fizioterapije
 • položen stručni ispit
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

 

 • Ing.medicinske radiologije na neodređeno vrijeme                                              - 1 izvršitelj/ica

         uz probni rad od 3 mj.                                

Uvjeti:

 •  završen stručni studij radiološke tehnologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen stručni ispit

 

 • Ing.medicinske radiologije na određeno vrijeme                                                  - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 •  završen stručni studij radiološke tehnologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen stručni ispit

 

 • Radnik/ica spremačica  u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove            -3 izvršitelja/ice

      na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 1 mj. 

            Uvjet:                                                                                  

 • završena osmogodišnja škola

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u presliku:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma- preslika (točke 1.do 5.)

    - svjedodžba završene škole-preslika(točka 6.)

    - važeće odobrenje za samostalan rad - preslika (licenca -točke 1.do 5.)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su upisani 2013.g (točka 1.-5.)

   - elektronički zapis (ili potvrda) HZMO o evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mj. (točke 1. do 6.)

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidat/tkinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu sukladno posebnim propisima.

 

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja  provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja – testiranje, razgovor s kandidatima (intervju).

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

Sadržaj i način provođenja postupka, mjesto i vrijeme provođenja postupka, objavit će se na službenoj web-stranici (www.obkoprivnica.hr).

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

 

                                                                       Ravnatelj:

                                                 Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                           subspecijalist intenzivne medicine