OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE . 29, 7. 2019.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 29.7.2019.g.   

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

                                                             NATJEČAJ

 

Stručni provostupnik/ica sestrinstva na neodređeno vrijeme                         -1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 3 mjeseca

Uvjet:

 •  završen stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit, osim za one koji su upisani 2013.g.
 • najmanje godinu dana radnog iskustva , osim za one koju su upisani 2013.g.
 • odobrenje za samostalan rad

                                   

Medicinska sestra/tehničar  na  određeno  vrijeme                                        - 1  izvršitelj/ica

 

Medicinska sestra/tehničar  na  neodređeno  vrijeme                                   - 3  izvršitelj/ica

uz probni rad od 2 mj.

Uvjet:

 • završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje  medicinska sestra/tehničar opće njege
 • odobrenje za samostalan rad

 

Stručni provostupnik/ica fizioterapije na neodređeno vrijeme,                    -1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 3 mj.

Uvjet:

 • završen stručni studij fizioterapije
 • položen stručni ispit
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

 

 • Fizioterapeutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme,                                   -1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 2 mj.

Uvjet:

 • završen škola za fizioterapeute
 • položen stručni ispit
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u presliku:

    - zamolbu

    - životopis

    - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    - diploma (preslika –točka1.i 4.)

    - svjedodžba završene škole (preslika -točka 2.3.  i 5.)

    - važeće odobrenje za samostalan rad (licenca-točke 1.2.3.4.i 5.)

    - uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (preslika) osim za one koji su upisani 2013.g (točka 1. I 3.)

    - elektronički zapis (ili potvrda) HZMO o evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec. (točka 1.,2., 3.4. i 5.)

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidat/tkinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to.

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja  provesti će se jedan ili više navedenih postupaka:

- pisana provjera znanja – testiranje, razgovor s kandidatima (intervju).

- provjera znanja, sposobnosti i vještina

Sadržaj i način provođenja postupka, mjesto i vrijeme provođenja postupka, objavit će se na službenoj web-stranici (www.obkoprivnica.hr).

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

                                                                                             Ravnatelj:

                                                                  Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                                        reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                                           subspecijalist intenzivne medicine