JAVNI POZIV za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

KLASA:131-01/19-01/7

URBROJ:2137-15-01-19-1

U Koprivnici, 29.05.2019.godine

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica  i odobrenog Plana prijma radnika dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/19-03/111, URBROJ: 534-03-2-1/4-19-6 od 25. ožujka 2019. godine, ravnatelj raspisuje

JAVNI POZIV

 

Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje  za rad  bez zasnivanja radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

 

  • Četiri (4) magistra ekonomije

            Uvjet: diplomski sveučilišni studij ekonomije,magistar/a ekonomije-mag.oec

 

  • Dva (2) stručnjaka zaštite na radu

Uvjet: preddiplomski stručni studij sigurnosti, stručni/a prvostupnik/prvostupnica, inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite,bacc.ing.sec.

 

Uvjeti:

1. Stručna sprema odgovarajućeg smjera

2. Osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Za prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

– zamolba

– kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)

– domovnica-preslika

– diploma/ svjedodžba  o završenoj stručnoj spremi-preslika

– dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja / dodatak diplomi (suplement)-preslika

– preslika osobne iskaznice

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana

­– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08.).

Nepravodobne i nepravovremene zamolbe neće se razmatrati.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) na Natječaj su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.) - poveznica na internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. gdje se nalazi dokument „Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica.

Ovaj Javni natječaj objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), web stranici Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica te Narodnim novinama.

Rok za predaju prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj dostavljaju se na urudžbeni zapisnik Opće bolnice Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica, Željka Selingera 1,48000 Koprivnica, s naznakom. »Javni poziv za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ne otvaraj«.

Opća bolnica“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

                                                          

                                                                                  Ravnatelj:

                                                    Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                           subspecijalist intenzivne medicine