Dobrodošli na web od OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica!

Poštovani,

svrha ovih stranica je postojanje još jednog komunikacijskog kanala prema svima Vama kako bi bili što bolje informirani o radu bolnice.
Želimo Vam puno zdravlja, ugodan boravak na našem web-u i da pronađete mnogo korisnih informacija.

Odluka za specijalizaciju - Jelena Ružman

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/19-01/1.24

Urbroj: 2137-15-01-19-09

U Koprivnici, 4.6. 2019. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 85.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18)  u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

I

Lista pristupnika za specijalizaciju

Klasa: 131-02/19-01/1.24

Broj: 2137-15-01-19-07

U Koprivnici, 4.6.2019. godine        

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika 

JAVNI POZIV za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

KLASA:131-01/19-01/7

URBROJ:2137-15-01-19-1

U Koprivnici, 29.05.2019.godine

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica  i odobrenog Plana prijma radnika dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/19-03/111, URBROJ: 534-03-2-1/4-19-6 od 25. ožujka 2019. godine, ravnatelj raspisuje

JAVNI POZIV

 

Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje  za rad  bez zasnivanja radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

OBAVIJESTI O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - SVIBANJ 2019.

OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-1

U Koprivnici, 24.5.2019.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                                       NATJEČAJ

 

 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.44/2019 od 30.4.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/8

UR.BROJ: 2137-15-26-19-07

U Koprivnici, 23. 5. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.44/2019 od 30.4.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                      

 

Temeljem javnog natječaja 

Lista pristupnika za specijalizacije

Klasa: 131-02/19-01/1.24

Broj: 2137-15-01-19-03

U Koprivnici, 15.5.2019. godine      

 

Lista pristupnika

 

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata 

Stranice

Subscribe to Feed naslovnice