UPUTE ZA BOLESNIKE KOD KOJIH JE POTREBNA PROFILAKSA

 

Visoki rizik:

 • umjetni srčani zalisci, uključujući i biološke zaliske i homografte
 • prethodni bakterijski endokarditis
 • složene cijanotične prirođene srčane greške(stanje s jednim ventriklom, transpozicija velikih žila, teralogija Fallot)
 • kirurški stvoreni sistemsko-plućni „shuntovi“

Umjereni rizik:

 • većina ostalih srčanih grešaka, stečene srčane greške (npr.reumatska bolest srca)
 • hipertrofična kardiomiopatija, prolaps mitralnog zaliska s regurgitacijom ili zadebljanjem kuspisa

Neznatni rizik (profilaksa uglavnom nije potrebna)

 • izolirani ASD (tip ostium secundum), kirurški popravak ASD, VSD ili otvorenog  duktusa Botalli
 • prethodna operacija aortokoronarnog premoštenja
 • prolaps mitralnog zaliska bez regurgitacije
 • fiziološki, funkcionalni ili nedužni srčani šumovi
 • prethodna Kawasakijeva bolest bez disfunkcije zaliska
 • prethodna reumatska groznica bez disfunkcije zalistaka
 • prisutnost elektrostimulatora srca(intravaskularnih i epikardijalnih) ili ugrađenog defibrilatora

ZAHVATI KOD KOJIH JE POTREBNA PROFILAKSA BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA

Dentalni zahvati:ekstrakcija zuba, periodontalna kirurgija, implantacije i reimplantacije, vađenje korjena zuba, insercija subgingivalnog antibiotika, ugradnja ortodontskih traka, intraligementarna injekcija lokalnog anestetika,čišćenje zubiju ili implantanata s mogućnošću krvarenja

Respiratorni trakt: tonzilektomija/adenoidektomija, kirurgija respiratorne mukoze,rigidna bronhoskopija

Gastrointestinalni trakt: ezofagealna skleroterapija/dilatacija, ERCP s bilijarnom opstrukcijom, kirurgija bilijarnog trakta, kirurgija intestinalne mukoze

Genitourinarni trakt: kirurgija prostate, cistoskopija, dilatacija uretre

VIŠE INFORMACIJA I UPUTE MOŽETE NAĆI I PREUZETI U PDF DOKUMENTU.