Odluka za specijalizaciju - Jelena Ružman

        OPĆA BOLNICA

«DR. TOMISLAV BARDEK»

        K O P R I V N I C A

Klasa: 131-02/19-01/1.24

Urbroj: 2137-15-01-19-09

U Koprivnici, 4.6. 2019. godine

 

Temeljem članka 21.  Statuta Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica, te na temelju članka 85.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18)  u svezi sa člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), i provedenog natječaja, ravnatelj Opće bolnice «Dr Tomislav Bardek» Koprivnica donosi slijedeće:

 

       O D L U K U

 

I

Jelena Ružman, dr.med., izabire se za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

 

II

Ova Odluka  javno se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica.

III

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Upravnom  vijeću, u roku od 8 dana od dana objave na internetskoj stranici.

 

Obrazloženje:

 

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica raspisala je javni natječaj za jednu   specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Natječaj je objavljen 28.4.2019. godine, u dnevnom tisku „24 sata“, na internetskoj stranici Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

U otvorenom roku prijavu je podnijela Jelena Ružman,dr.med.

Nakon pristupa kandidata na razgovor sa Povjerenstvom, Jelena Ružman,dr.med. ostvarila je 13,31  bodova.

Povjerenstvo  predlaže  Ravnatelju odabir Jelene Ružman, dr.med.,  za specijalističko usavršavanje iz  anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te je stoga donijeta ovakva Odluka.  

                               

                      Ravnatelj:

  Mato Devčić,dr.med.specijalist  anesteziologije,        

        reanimatologije i intenzivnog liječenja,

       subspecijalist intenzivne medicine                                                                      

 

Dostaviti:

  1. Ravnatelj
  2. Jelena Ružman,dr.med.
  3. Odsjek za  pravne i kadrovske poslove
  4. Ministarstvo zdravstva
  5. Oglasna ploča
  6. Sastav